Menu
Your Cart
Produsele firmei noastre se gasesc si in SICAP. Doriti un produs care nu se gaseste pe sicap, va rugam sa ne contactati pe adresa de email: vanzari@magoffice.ro

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

SC MagOffice Web SRL este proprietarul si administratorul website-ul www.magoffice.ro.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare acordam o atentie deosebita protejarii datelor personale ale tuturor celor cu care derulam operatiuni comerciale, precum si a vizitatorilor care acceseaza site-ul magoffice.ro, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, si cu Legea nr. 677/2001, în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (“GDPR”).

Colectarea si utilizarea informatiilor dvs.

MagOffice Web SRL se oblig? s? nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul relatiilor noastre comerciale în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excep?ia situa?iilor în care exist? consimtamantul dumneavoastra clar pentru a le utiliza ?i în alte scopuri asociate activit?tilor comerciale.

In calitate de utilizator* al site-ului www.magoffice.ro , sunteti obligat(a) s? furniza?i datele personale, acestea fiind necesare pentru validarea comenzii, livrarea bunurilor ?i emiterea facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate. Refuzul dvs. determina imposibilitatea livrarii.

*Prin termenul "utilizator" al site-ului se în?elege orice vizitator care se înregistreaz? prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea comenzilor de produse de pe website. Tipul de date colectate : date necesare pentru înregistrare pe site ?i facturare (nume, prenume, telefon, adres? de livrare, email), date de trafic, cookie-uri (stocate automat) necesare pentru colectarea adresei IP a computerului, a tipului de browser folosit ?i paginile vizualizate, a referin?elor ?i apoi pentru procesarea informa?iilor în form? agregat?, precum ?i pentru autentificare ?i re?inerea co?ului de cump?r?turi.

Utilizatorii au dreptul de a refuza sau ?terge cookie-urile, îns? acest fapt va afecta u?urin?a navig?rii pe site ?i re?inerea produselor ad?ugate în co?ul de cump?r?turi

Cookie-uri

Cookie-urile sunt fi?iere text mici care sunt stocate la nivel local, în cele mai multe cazuri temporar, în cache-ul browser-ului dumneavoastr?. Cookie-urile sunt folosite, în special, s? recunoasc? browser-ul de Internet.

Cookie-urile sunt folosite pentru controlul sesiunii ?i pentru analiza statistic?. Aceste cookie-uri nu con?in nici un fel de informa?ii personale. Nici numele dvs., nici adresa de e-mail nu sunt colectate de un cookie. Crearea unui mediu pl?cut, consistent pentru utilizatorii no?tri include, de asemenea, în unele cazuri, utilizarea de cookie-uri pentru a procesa informa?ii, în scopul de a în?elege mai bine ceea ce v? dori?i de la site-ul web. Cookie-urile pot ajuta, de asemenea, pentru a personaliza vizita dumneavoastr?. Putem folosi informa?iile în urma vizitei dumneavoastr? pentru a optimiza urm?toarea vizit? pe site-ul nostru.

Utilizatorii pot, în orice timp, s? previn? activarea cookie-urilor prin intermediul unei set?ri corespunz?toare a browserului de internet utilizat, pot astfel s? refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi ?terse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dac? utilizatorul dezactiveaz? setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate func?iile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate, iar acest fapt va afecta u?urin?a navig?rii pe site ?i re?inerea produselor ad?ugate în co?ul de cump?r?turi.

Partajarea datelor. Datele personale de identificare colectate de operatorul MagOffice Web SRL nu sunt difuzate c?tre ter?e p?r?i cu excep?ia furnizorului platformei ecommerce ?i hosting, hostvision.ro, care, prin contract, nu are niciun drept de utilizare a acestor date.

Datele non-personale de identificare (adresele IP, datele de trafic ?i cookie-urile) sunt date cu caracter anonim, stocate pe site ?i în serviciul de monitorizare a traficului, de asemenea nu sunt partajate decât cu furnizorul platformei ecommerce ?i sunt folosite doar pentru analize asupra performan?ei site-ului ?i a comportamentului utilizatorilor.

Informa?iile înregistrate sunt destinate utiliz?rii de c?tre operatorul MagOffice Web SRL ?i sunt comunicate numai urm?torilor destinatari: la solicitarea autorit??ilor publice fiscale.

Stergerea si modificarea informatiilor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficia?i de urm?toarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale. Puteti ob?ine de la operator, la cerere ?i în mod gratuit, confirmarea faptului c? datele care v? privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, informa?ii referitoare la scopurile prelucr?rii, categoriile de date avute în vedere ?i destinatarii sau categoriile de destinatari c?rora le sunt dezv?luite datele.
 • dreptul de interven?ie asupra datelor. Pute?i cere operatorului în mod gratuit, în orice moment, printr-o cerere semnat? ?i datat?, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ?tergerea datelor a c?ror prelucrare nu este conform? prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; Dac? unele din datele despre dumneavoastr? sunt incorecte, v? rug?m s? ne informa?i cât mai curând posibil.
 • dreptul de opozi?ie. V? pute?i opune în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nici o justificare, ca datele care v? vizeaz? s? fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui ter?, sau s? fie dezv?luite unor ter?i într-un asemenea scop.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. pute?i s? ne contacta?i la MagOffice Web (in legatura cu Protec?iei Datelor), str. Izei, nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, sau la adresa de e-mail vanzari@magoffice.ro.

V? inform?m, de asemenea, c? ave?i dreptul s? depune?i o plângere la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). Avem un angajament ferm fa?? de via?a privat? ?i respectarea drepturilor dvs., dar va invitam sa lua?i leg?tura cu noi pentru orice problem? de la adresele men?ionate mai sus.

De asemenea, v? este recunoscut dreptul de a v? adresa justi?iei. Datele dumneavoastr? nu vor fi transferate în alte state.

În vederea exercit?rii drepturilor enumerate mai sus, trebuie s? înainta?i operatorului o cerere întocmit? în form? scris?, datat? ?i semnat?. Cererea o ve?i trimite fie la adresa de email vanzari@magoffice.ro sau la adresa fizic? a MagOffice Web SRL, din Cluj-Napoca, str. Izei nr. 2, jud. Cluj. In cerere, solicitantul poate ar?ta dac? dore?te ca informa?iile s? îi fie comunicate la o anumit? adres?, care poate fi ?i de po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure ca predarea se va face numai personal.

PROCEDURA PRIVIND SECURITATEA BAZEI DE DATE PENTRU SITE-UL www.magoffice.ro

 • Securitatea Datelor Colectate
  1. Datele personale colectate de operatorul MagOffice Web SRL sunt stocate pe servere amplasate în înc?peri protejate ?i cu acces fizic limitat al firmei hostvision.
  2. Accesul utilizatorilor la sec?iunea restric?ionat? a Site-ului, inclusiv parcurgerea procedurilor de înregistrare ?i oriunde este necesar? autentificarea utilizatorului, se face prin utilizarea unei sesiuni de acces criptate prin protocolul standard de criptare SSL.
  3. Furnizorul procedeaz? în mod regulat la audituri ?i teste de securitate a propriei infrastructuri informatice pentru a avea convingerea siguran?ei ?i securit??ii acesteia.
 • Utilizarea Datelor Colectate
  1. Datele personale colectate sunt utilizate în primul rând în scopul de identificare a utilizatorilor înregistra?i ai website-ului. Datele personale colectate nu fac subiectul unor opera?iuni de vânzare sau de schimbare cu date similare de la alti ter?i.
  2. Furnizorul poate s? utilizeze datele personale colectate pentru urm?toarele:
   • Adaptarea con?inutului Site-ului;
   • Accesul utilizatorului înregistrat la serviciile noastre de ?tiri despre propriile produse ?i servicii;
   • Pentru dezvoltarea unei rela?ii de încredere reciproc? prin identificarea con?inutului relevant de informa?ii pentru utilizator ?i folosirea tehnicilor de marketing, însa numai cu acordul explicit primit din partea utilizatorului înregistrat;
   • Asigurarea accesului utilizatorului înregistrat la anumite sec?iuni ale Site-ului cu accesul în mod implicit restric?ionat utilizatorilor anonimi.
  3. Furnizorul nu va folosi datele personale colectate în afara propriilor servicii, incluzând serviciile acestui Site dar nelimitindu-se doar la acesta.
  4. Furnizorul va pune la dispozi?ia utilizatorului posibilitatea de a renun?a la inform?rile comerciale sau de orice alt? natur? efectuate cu privire la propriile sale servicii, printr-un sistem usor de utilizat ?i simplu de dezabonare.
  5. Datele anonime colectate (date de trafic, ip-uri, cookie-uri) prin statisticile din site ?i sistemul de monitorizare a traficului trafic.ro, pot s? fie utilizate pentru realizarea de analize ?i rapoarte statistice, rezumate ?i inform?ri precum ?i pentru activit??i de marketing cum ar fi publicitate, promovarea ?i ofertarea produselor ?i serviciilor proprii.
  6. Conform legisla?iei în vigoare, datele cu caracter personal ob?inute pot s? fie dezv?luite f?r? consim??mântul utilizatorului spre institu?iile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale ?i legale adresate operatorului de c?tre acestea.
 • Amendamente la politica de confidentialitate

  Vom publica orice modific?ri la Politica de confiden?ialitate de pe aceast? pagin?, astfel încât s? pute?i citi în orice moment informa?iile pe care le colect?m ?i modul în care le proces?m sau le folosim. Este necesar s? verifica?i aceast? pagin? pentru orice actualizare.

  Folosim cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare și funcționalitatea site-ului nostru. Politica de confidentialitate.